Новости Разно

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.2/2018 ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ РАСАДНИЧКЕ УЛИЦЕ

На основу члана 55.став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о jавним набавкама (“Службени  гласник РС” број 124/12и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова бр.2/2018 од 19.10.2018.године,

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРУС 2

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова бр.2/2018-за Извођење радова на појачаном одржавању Расадничке улице.

Наручилац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду заИзвођење радова на појачаном одржавању Расадничке улице-под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 1. Врста поступка јавне набавке:отворени поступак јавне набавке.
 1. Предмет јавне набавке: Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану јавних набавки за 2018. годину на позицији РАДОВИ ред.број1.3.2.–Појачано одржавање Расадничке улице на територији општине Брус,Назив и ознака из општег речника набавке: 45233120 –Радови на изградњи путева

            Процењена вредност јавне набавке је 1.029.666,00 динара без ПДВ-а.

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом .

 1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. И члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 2. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама Општинске управе општине Брус на адреси: ул. Краља Петра I 120, 37220 Брус, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Увид и преузимање конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда. Преузимање конкурсне документације може се извршити и са Портала Управе за јавне набавке, или се иста може доставити на основу писменог захтева заинтересованих лица.
 3. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понудана Порталу Управе зајавне набавке, до 14,30 часова дана 30.10.2018. године као последњег дана рока.Ако последњи дан рока пада у нерадне дане-дане викенда, суботу или недељу, или дан државног празника , последњи дан рока се помера на први радни дан. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће одбијене као неблаговремене, а у складу са Законом о јавним набавкама.
 4. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца, са назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку мале вредности радова бр.2/2018-Извођење радова на појачаном одржавању Расадничке улице. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није дозвољена.
 5. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда дана 30.10.2018. године у 16,00 часова, на адреси Наручиоца  из тачке 6. овог позива. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 6. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати  предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу. Факсови и фотокопије се неће уважити.
 7. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена цена“.Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10дана од дана отварања понуда.
 8. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема  неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога.
 9. Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 037/826-840  Особе за контакт:Несторовић Андријаe-mail akinestor@gmail.com

Позив можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Leave a Comment