Документа

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА ДЕЛА ЗОНЕ 2.0 (ЗОНА ШИРЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА), ДЕЛА ЗОНЕ 3.1 (ОПШТА СТАМБЕНА ЗОНА), ДЕЛА ЗОНЕ 8.0 (КОМУНАЛНА ЗОНА) И ДЕО ЗОНЕ 9.1 (ПОСЛОВНА ЗОНА). Службени лист општине Брус број 14/2020.

Катастарска подлога са границама
Постојећа намена површина
Саобраћајно решење са нивелацијом
Саобраћајно решење са профилима
Површине јавне намене са елементима
Планирана намена површина
Подела на зоне и целине
Регулација са грађевинском линијом
Инсталације
Заштита простора
Спровођење

 

Leave a Comment