Разно

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКОГ ПАРКА У ОПШТИНИ БРУС

Катастарско топографски план са границом плана

Извод из ПГР Бруса

Постојећа намена површина са границом грђевинског подручја

План саобраћаја са нивелационим и регулационим решењем

Планирана намена површина

План површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима

Урбанистичка регулација са грађевинским линијама

План мреже и објеката комуналне инфраструктуре

Leave a Comment