Обавештења Општинска управа Брус Решења/Правилници

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње нове станице за снабдевање горивом ,,Брус”са рушењем постојеће чији је носилац пројекта  НИС а.д. Нови Сад

ОПШТИНА БРУС

ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл. Гласник РС?, бр.135/04 и 36/09),Општинска управа општине Брус, Одсек за инспекцијске послове и заштиту животне средине даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину,заведен под бројем 501-9/2023-IV-06, за пројекат изградње нове станице за снабдевање горивом ,,Брус”са рушењем постојеће на катастарској парцели број 1201/1 КО Брус, општина Брус,чији је носилац пројекта  НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Општинске управе општине Брус, Одсеку за инспекцијске послове и заштиту животне средине, Краља Петра првог 120,канцеларија број 5, II спрат, сваког радног дана од 13-15 часова,као и на службеном сајту општине Брус www.brus.ls.gov.rs.

Против овог Решења није допуштена жалба.Заинтересована јавност може покренути управни спор подношењем тужбе  Управном суду Републике Србије у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима информисања.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Leave a Comment