Обавештења Општинска управа Брус Решења/Правилници

Решење за радио базну станицу мобилне телефоније на катастарској парцели број 1866 КО Игрош, општина Брус

ОПШТИНА БРУС

ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС

На основу члана 10. Став 1. и 2.,а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл. Гласник РС“, бр.135/04 и 36/09),Општинска управа општине Брус, Одсек за инспекцијске послове и заштиту животне средине даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај одсек донео решење бр.501-34/2023-IV-06 од 18.08.2023.године којим се утврђује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат:Изградње радио базне станице мобилне телефоније на катастарској парцели број 1866 КО Игрош, општина Брус.

Увид у донето решење може извршити у просторијама Општинске управе општине Брус, Одсеку за инспекцијске послове и заштиту животне средине, Краља Петра првог 120,канцеларија број 5, II спрат, сваког радног дана од 12-15 часова,као и на интернет страници општине Брус www.brus.ls.gov.rs,у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Министарству заштите животне средине Републике Србије путем овог одсека,у року од 15 дана од дана објављивања,односно од дана пријема решења.

Решење можете прузети овде.

Leave a Comment