ВАЖНО

Планска документација

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУАЛАЦИЈЕ БРУСА


ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „СРЕБРНАЦ“ НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА „ЈАРАМ“ НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „КОПАОНИК”


 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС (Службени лист општине Брус бр:18/2016,6/2019)

Текстуални део

Графички део


ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА ДЕЛА ЗОНЕ 2.0 (ЗОНА ШИРЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА), ДЕЛА ЗОНЕ 3.1 (ОПШТА СТАМБЕНА ЗОНА), ДЕЛА ЗОНЕ 8.0 (КОМУНАЛНА ЗОНА) И ДЕО ЗОНЕ 9.1 (ПОСЛОВНА ЗОНА). Службени лист општине Брус број 14/2020.

Текстуални део

Графички део


ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА, ДЕЛА ЗОНЕ 2.0 (ЗОНА ШИРЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА), ДЕЛА ЗОНЕ 3.1 (ОПШТА СТАМБЕНА ЗОНА), ДЕЛА ЗОНЕ 8.0 (КОМУНАЛНА ЗОНА) И ДЕО ЗОНЕ 9.1 (ПОСЛОВНА ЗОНА)


План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији Лепенац у општини Брус (Службени лист општине Брус бр.4/2013)

Текстуални део

Графички део


ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНА РАЗВОЈНОГ ГАСОВОДА РГ 09-04/2 АЛЕКСАНДРОВАЦ-КОПАОНИК-НОВИ ПАЗАР-ТУТИН (Службени гласник Републике Србије бр. 71/2018)


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу цевовода сирове воде од бунарског водозахвата до постројења за прераду воде за пиће – за водоснабдевање туристичких локалитета на Kопаонику – општина Брус (Службени лист општине Брус бр.2/2016)

Текстуални део

Графички део


 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА “СРЕБРНАЦ” НА КОПАОНИКУ (Службени лист општине Брус бр.6/2018)

Текстуални део

Графички део

Стратешка процена утицаја


ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА „ЈАРАМ „ НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС (Службени лист општине Брус бр.4/2018)

Текстуални део

Графички део


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО БИЗНИС ЦЕНТРА У ОПШТИНИ БРУС (Службени лист општине Брус бр.21/2016)

Текстуални део

 Графички део


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКОГ ПАРКА У ОПШТИНИ БРУC (Службени лист општине Брус бр. 21/2016)

Текстуални део

Графички део


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕКУД АРНИ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР “ГОЧМАНЦИ”– У ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ НП КОПАОНИК –СА ПОЛАЗИШТЕМ ГОНДОЛСКЕ ЖИЧАРЕ (Службени лист општине Брус бр. 5/2017)

Текстуални део
Графички део


ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК (Службени лист општине Брус бр.4/2015 )
Tекстуални део
Графички део
објављено:уторак | 29.09.2016.

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС (Службени лист општине Брус бр.3/13)
Текст ПП Општине Брус
РЕФ-Мрежа насеља и инфраструктурни системи
РЕФ-Намена простора
РЕФ-Карта спровођење
РЕФ-Туризам и заштита простора

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

Leave a Comment