Обавештења Општинска управа Брус

ИЗМЕНA ТЕРМИНА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

Општинска управа општине Брус, Одсек за урбанизам, грађевинарство и имовинско правне послове, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19)

ОГЛАШАВА 

ИЗМЕНУ ТЕРМИНА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

заказане после јавног увида

у нацрт Плана генералне регулације Бруса и

Извештај о стратешкој процени утицаја

Плана генералне регулације Бруса, на животну средину

Уместо 04.07.2023. године,  јавна седница Комисије за планове биће одржана 31.07.2023. године, у згради Општинске управе општине Брус, у малој сали за састанаке, ул. Краља Петра I бр. 120, са почетком у 12 часова.

 

                                                                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

                                                                                                                                                                                                  Марија Јаковљевић,дипл.просторни планер

Leave a Comment