Oдсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове

   Обавља послове који се односе на организацију и метод рада Општинске управе, спровођење прописа о управи и канцеларијском пословању, организацију и рад писарнице и архиве за Општинску управу, решавање у управним стварима о грађанским стањима, вођење матичних књига и евиденција о држављанству, вођење бирачког списка, послове који су везани за кадровска питања, социјалну и здравствену заштиту запослених, стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата, послове кадровске евиденције, вођење персоналних досијеа, стручне послове у вези радних односа и израду радних верзија, општих аката из области радних односа запослених у Општинској управи и у вези израде аката из области управљања људским ресурсима, пружање правних помоћи грађанима и друге послове у складу са законом и актима органа  општине Брус.
У оквиру овог Одсека  ради обезбеђивања услова да би се поједини послови из Општинске управе обављали што ближе месту становања грађана за подручја једног или више насељених места, постоје месне канцеларије.

   Месне канцеларије обављају одређене послове из надлежности Општинске управе који се односе на вођење матичних књига, вођење евиденције о држављанству, састављање смртовница.

Поред послова из надлежности Општинске управе у месним канцеларијама обављају се и послови за друге органе, јавне службе, предузећа, месне заједнице и друга правна лица.

Послове месних канцеларија обављају матичари одређених матичних подручја која су образована Одлуком о матичним подручјима на територији општине Брус (,,Службени лист општине Брус”, број 21/2016).

У оквиру Одсека за општу управу, скупштинске и заједничке послове  обављају се послови из надлежности Општинске управе, образују се следећа матична подручја:

1.      Матично подручје Брус са седиштем у Брус, чине насељена места: Брус, Дртевци, Мала Грабовцница, Кобиље, Ботуња, Мала Врбница, Жиљци, Велика Грабовница, Кочине, Дренова, Тршановци, Лепенац, Брђани, Игрош, Влајковци, Грашевци, Радманово, Горњи Липовац, Шошиће, Паљевштица, Ливађе, Брзеће, Крива Река, Осредци, Милентија, Рибари, Будиловина, Град, Батоте, Жарево и Доњи Липовац, Разбојна, Стројинци, Ковиоци, Дупци, Равни, Жуње, Златаре, Богише и Жилицни.

2.      Матично подручје Блажево са седиштем у Блажеву, чине насељена места: Блажево, Чокотар, Градац, Домишевина, Боранци, Стануловићи, Витоше, Ковизла, Радуње, Бело Поље, Иричићи, Судимља, Доње Левиће, Ђерекари, Бозољин, Равниште, Горње Левиће и Кнежево.

         Матична подручја обављају послове према стручним упутствима и под надзором Општинске управе из чије се надлежности обављају послови као и послове које им повере други органи државне управе.

    Одсек обавља стручне и административне послове за Скупштину општине, Председника општине и Општинско веће и то послове у вези са припремом и одржаним седницама, колегијума и других радних састанака, послове умножавања и дистрибуције материјала, води евиденције, израђује и чува записнике, послове евидентирања и чувања изворних аката и докумената о раду председника, Општинског већа и скупштине општине и њихових радних тела, врши обраду материјала са седница Општинског већа, припрема прописе и друге акте у области локалне самоуправе који нису у делокругу других одсека, предузима активности у побољшавању информатичких система и прикупљање података за потребе локалне самоуправе и објављивање података на сајту општине Брус, издаје Службени лист општине Брус, као и друге стручне послове у складу са законом.

    Одсек пружа администативно-техничку помоћ одборницима и одборничким групама у Скупштини општине.

   У оквиру овог Одсека обављају се и послови физичког обезбеђења објекта,коришћење и одржавање телефонске централе, одржавање хигијене у пословним просторијама, коришћење возног парка и његово одржавање, дактилографски послови, послови кафе кухиње, послови безбедности и здравља на раду, послови противпожарне заштите и други послови у складу са законом и актима органа општин Брус.

Шеф Oдсека

Драгана Младеновић, дипломирани правник

email: draganamladenovic@brus.ls.gov.rs

Тел: 037-315-0101