Одсек за финансије, планирање и јавне набавке

   Обавља послове Општинске управе који се односе на финансијско-рачуноводствене послове, књиговодствене послове, благајничке послове, контролу новчаних докумената (ликвидатура), израда извештаја, израда финансијских планова, формирање документације за исплату.

  У оквиру Одсека врше се послови који се односе на израду нацрта Одлуке о буџету општине, припрему и достављање корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним економским смерницама, као основ за израду предлога финансијских планова буџетских корисника, припрема се нацрт одлуке о ребалансу буџета, нацрт решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, нацрт решења о променама апропријације, припрема се предлог финансијских планова, завршног рачуна, послови финансирања делатности из надлежности општине, послови планирања и праћења прихода и расхода, састављање консолидованог рачуна трезора, контрола расхода и преузетих обавеза, послови евиденције основних средстава,послови вођења регистра запослених .

  Врши послове Општинске управе који се односе на планирање и спровођење поступка јавних набавки, сачињава потребне извештаје у вези истих, послови контоле потрошње горива, праћње потрошње службених мобилних телефона, евиденција и набавка потрошног материјла, израда предлога Планова годишњих инвестиција, као и друге послове у складу са законом и актима органа општине Брус.

Шеф Одсека

Весна Лазаревић, дипломирани економиста

E-mail: vesnalazarevic@brus.ls.gov.rs

Телефон: 037-315-0101