Одсек за урбанизам, грађевинарство и имовинско правне послове

    Обавља послове који се односе на планирање и уређење простора, изградњу објекатакомуналну делатност, коришћење и уређење грађевинског земљишта, припремање одлуке о изради урбанистичких планова и просторног плана општине, сарадња са обрађивачима планова у вези прикупљања података, услова и сагласности надлежних јавних предузећа и установа, излагање планова на јавни увид, организовање јавне презентације урбанистичких пројеката, потврђивање да ли је урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, издавање услова за израду пројекта парцелације, препарцелације или исправка граница суседних парцела, спровођење поступка контроле и потврђивања пројеката парцелације и препарцелације, издавање услова у поступку конституисања службености пролаза на грађевинском земљишту које је јавна својина општине, издавање информације о локацији, послове обједињене процедуре: за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, издавање грађевинске дозволе за припремне радове, издавање привремене дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање исправа и друге документације које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, послове вођења регистра обједињене процедуре и друге послове везане за обједињену процедуру, послове озакоњења објеката, даје стручно мишљење и предлог решења везан за одређивање локација за аутобуска стајалишта.Одсек израђује пројектне задатке по којима ће се израђивати пројектно-техничка документација и предмер и предрачун радова по одобреној пројектно-техничкој документацији потребних за набавку услуге израде пројектно-техничке документације или набавке конкретних радова, обавља послове из области саобраћаја везане за издавање саобраћајно-техничких услова за изградњу објеката из члана 69. Закона о планирању и изградњи, израђује и предлаже нацрте аката из надлежности одсека као и друге послове у складу са законом и актима органа општине Брус . 

                                                              

         Одсек обавља имовинско-правне послове поверене законом, послове везане за експропријацију, конверзију права коришћења непокретности, вођење поступака расправљања имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта, вођење поступака враћања утрина и пашњака селима, административне послове за потребе Комисије за враћање земљишта које је прешло у општенародну имовину по основу пољопривредног земљишног фонда, послове вођења регистра имовине у јавној својини општине Брус, послове везане за путну инфраструктуру, сарађује са органима општине Брус, јавним предузећима, установама и организацијама чији је оснивач општина Брус и пружа потребне податке у поступцима реализације инвестиција, даје налоге и врши контролу квалитета и количине изведених радова на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина, координира пословима зимског одржавања путева на територији општине Брус и врши контролу истих, прима захтеве за поправку и санацију  путева и предузима друге радње које се односе на одржавање општинских и некатегорисаних путева, врши преглед општинских и некатегорисаних путева и о томе сачињава записник који доставља кабинету председника општине и комуналној инспекцији по потреби, прати реализацију уговора о изградњи општинских и некатегорисаних путева, спроводи управне послове из надлежности локалне самоуправе који су предвиђени Законом о становању (осим инспекцијских послова, принудно исељење бесправно усељених лица у станове и др.) и води регистре прописане наведеним Законом,  израђује и предлаже нацрте аката из надлежности Одсека, као и друге послове у складу са законом и актима органа општине Брус .

Шеф Одсека

Јаковљевић Марија, дипломирани просторни планер

meil: marijajakovljevic@brus.ls.gov.rs