Одсек за друштвене делатности, привреду и локални економски развој

   Обавља послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана утврђених Законом у области: образовања, културе, примарне здравствене заштите, дечје заштите, борачко инвалидске заштите, информисања, спорта и народне одбране. Припрема нацрте одлука и других аката који се односе на делокруг делатности.

    Врши надзор над установама друштвене делатности, припрема критеријуме за њихово финансирање, обавља послове ученичког и студентског стандарда. Стара се и обезбеђује услове за рад, одржавање и остваривање програма установа културе, развоја културно уметничког аматеризма, заштита културних добара.

    Подстиче различите активности и програме младих и стварање услова за укључивање младих у друштвени живот: помоћ у стварању услова за организовање омладинских активности.

      Послове анализирања мера текуће и развојне политике и њихов утицај на индустрију, занатство, приватно предузетништво, угоститељство и трговину, поверене послове АПР-а и саветодавну функцију код регистрације предузетничких радњи и привредних субјеката, послове креирања и ажурирања базе података који су логистичка подршка економском развоју, послове разврставања угоститељских објеката у категорије и води евиденцију некатегорисаних објекта и сеоских туристичких домаћинстава, сарадњу са удружењима предузетника, привредника у припреми стимулативних мера за мала и средња предузећа и предузетничке радње, прати стање у области коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног и животињског света, водопривреде и подручја са природним лековитим својствима,промену намене пољопривредног земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту, врши израду Програма заштите уређења пољопривредног земљишта, врши израду Програм подршке за спровођење привредне политике и политике руралног развоја, израду Планова одбране од поплава и предлагање мера за отклањање мера од штетних последица, стара се о издавању водопривредних услова и водопривредне сагласности из надлежности локалне самоуправе, прати и информише правна и физича лица о подстицајним мерама за развој пољопривреде и села, координира израду стратешких планова из различитих сектора, учествује у припреми и реализацији пројеката у којима је предлагач Општинска управа и општинске организације, сачињава периодичне извештаје о пројектним активностима на подручју општине, организује и реализује обуке за запосле у јавном сектору у вези стратешког планирања и управљања пројектима, координира маркетиншке и промотивне активности општине, припрема конкурсне документације, вршти администрирање и извештавање о транспарентном финансирању и трошењу буџетских средстава, послове израде извештаја за донаторе , информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивима програмамима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу.

      Одсек учествује у припреми и реализацији развојних пројеката у складу са потребама локалне заједнице и дефинисаним стратешким плановима, врши послове комуникације са потенцијалним међународним и домаћим донаторима и инвеститорима и истима доставља тражене податке, обавља послове координације и учествовања у изради стратешких докумената развоја, спровођење акционих планова, имплементација усвојених стратешких докумената, пружање помоћи потенцијалним инвеститорима око добијања потребних информација везаних за локалну самоуправу, пружање стручне подршке локалним привредним и пољопривредним субјектима, сарадња са привредним удружењима, формирање и ажурирање базе података од интереса за локални економски развој општине, предузима активности у побољшавању информатичких система и прикупљање података за потребе локалне самоуправе и објављивање података на сајту општине Брус, прати законске прописе који се односе на област развоја и инвестирања , промовише привредне потенцијале и компаративне предности општине Брус.

   У име општине Брус, као инвеститора, предузима иницијалне радње за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, пријаве радова и употребне дозволе,предузима активности о евидентирању свих пројеката и задужењу истих, израђује и предлаже нацрте аката из надлежности одсека , као и друге послове у складу са законом и актима органа општине Брус.

Шеф Oдсека

Никола Збиљић, мастер историчар

meil: nikolazbiljic@brus.ls.gov.rs

Тел: 037/3-150-206