Скупштина општине Брус

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине. Одборници се бирају на период од четири године. Скупштина општине Брус има 29 одборника.

Скупштина општине, у складу са законом:

 • доноси статут општине и пословник скупштине,
 • доноси буџет и завршни рачун општине,
 • утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,
 • доноси програм развоја општине и појединих делатности,
 • доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта,
 • доноси прописе и друге опште акте,
 • расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађевинској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу,
 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом,
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом,
 • бира и разрешава председника скупштине и заменика председника Скупштине
 • поставља и разрешава секретара Скупштине,
 • бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине бира заменика председника општине и чланове Општинског већа,
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по Закону,
 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,
 • доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са Законом којим се уређује јавни дуг,
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,
 • даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану,
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу,
 • разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета,
 • покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоупреаву,
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине,
 • разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина,
 • обавља и друге послове утврђене законом и статутом,
 • одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине,
 • одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини које користе органи и организације општине,
 • одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине укључујући и размену,
 • одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену,
 • одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач општина,
 • одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини,
 • одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач општина,
 • даје претходну сагласност месним заједницама, установама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини општине за давање у закуп истих,
 • одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе и друге организације имају право коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности
 • одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине на којима право коришћења имају месне заједнице, установе, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности
 • одлучује о давању на коришћење непокретности која оптина стекне наслеђем, поклоном, или једностраном изјавом воље или на други законом одређен начин,
 • одлучује о давању сагласности јавниом предузећима и друштвима капитала чији је оснивач општина, а који су носиоци права коришћења на непокретностима, за упис права својине на тим непокретностима,
 • одлучује о давњу на коришћење комуналне мреже,
 • у остваривању своје услуге у систему заштите и спасавања становништва,материјалних и култирних добара на територији општине, у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама обавља послове у складу са посебном одлуком Скупштине општине,
 • одлучује о поверавању и начину обављања комуналних делатности,
 • одлучује о обављању одређених послова од стране месних заједница у вези са обезбеђењем услова за обаваљање комуналних делатност,
 • одлучује о прихватању споразума о заједничком обављању комуналних делатности са две или више општина,
 • подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије општине,
 • образује комисију за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општине,
 • поставља и разрешава општинског јавног правобраниоца.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Радио и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине. Скупштина општине има председника Скупштине. Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, спречености да обавља своју дужност. Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 Грађани општине непосредно учествују у остваривању послова општине путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдумом и петицијом грађана. Поред ових облика, грађани могу да учествују у раду Скупштине и путем јавне расправе и јавне анкете.  Начин учествовања грађана у раду Скупштине предвиђен је Статутом општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 2/19) од 28.02.2019. године у одељку V „Непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе“ и одељку VI „Други облици учешћа грађана у пословима општине“.

Председник скупштине општине Брус

Иван Ђокић, дипломирани географ  из Бруса

Заменик председника Скупштине општине Брус

Александар Митровић, професор српског језика из Бруса

Секератар Скупштине општине Брус

Андрија Несторовић, дипломирани правник из Бруса

Телефон: 037/ 3150185;  локал: 0185

СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

                1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРУС НЕ СМЕ ДА СТАНЕ

  1. Проф.др Валентина Милосављевић, професор из Бруса,
  2. Далибор Савић, дипломирани агроекономиста из Радманова,
  3. Радован Стајић, струковни економиста из Осредака,
  4. Драгана Деспотовић, дипломирани економиста из Бруса,
  5. Александар Митровић, професор српског језика из Бруса,
  6. Бојан Бићанин, ветеринар из Бруса,
  7. Бобан Добродолац, угоститељ из Брзећа,
  8. Марина Михајловић, дипломирани правник из Милентије,
  9. Марјана Ђокић, дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију из Дубаца,
  10. Санела Кљајић, професор енглеског језика из Бруса,
  11. Миломир Чукурановић, металостругар из Лепенца,
  12. Дејан Живковић, привредник предузетник из Разбојне,
  13. Иван Ђокић, дипломирани географ из Бруса,
  14. Вида Стевановић, мастер инжењер грађевинарства из Бруса,
  15. Наташа Тимотијевић, дипломирани економиста из Бруса,
  16. Виктор Ваљаревић, бравар из Велике Грабовнице,
  17. Др Бојан Милић, др опште медицине из Бруса,
  18. Ана Живановић, учитељица из Бруса
  • 2. ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ
  1. Митар Здравић, технолог из Бруса,
  2. Јелена Арсенијевић, учитељица из Грашеваца.

   

        3 – ГРУПА ГРАЂАНА „ДР ДУТА“ БРУС БРУСЈАНИМА

  1. Драгутин Радосављевић, доктор специјалиста радиологије из Бруса,
  2. Небојша Јовановић, инжењер технологије из Бруса,
  3. Игор Тамбурић, предузетник из Златара,
  4. Јелена Милосављевић, дипломирани инжењер заштите животне средине из Бруса,
  5. Јасмина Живковић, дипломирани географ из Бруса
  6. Зоран Поповић, предузетник из Бруса
  7. Владан Видојевић, дипломирани инжењер пољопривреде из Кобиља.

   

       4 – КОАЛИЦИЈА СРПСКИ ДРЖАВОТВОРНИ БЛОК ЗА БРУС-СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ-НАДА ЗА БРУС-ПОКС-ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ-НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-ИВАН ЈЕЛИЧИЋ

  1. Иван Јеличић, дипломирани инжењер агроекономије из Кобиља.

   

     5 – КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА БРУС-МАРИНИКА ТЕПИЋ

  Горан Јеличић, дипломирани географ из Бруса.

II – Мандат одборника траје четири (4) године почев од дана потврђивања мандата