Општинско правобранилаштво oпштине Брус

Општинско правобранилаштво врши послове правне заштите имовинских права и интереса општине Брус.

Општинско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима, органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине Брус и њених органа и организација које немају својство правних лица, у својству законског заступника.

Општинско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима, органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Брус, као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине Брус, у својству пуномоћника.

Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, а једна од тих странака је општина Брус, Општинско правобранилаштво ће заступати општину Брус.

Општинско правобранилаштво приликом закључивања уговора које закључује општина Брус,  даје правна мишљења на испуњеност законом прописаних услова у вези са појединачним уговором.

Општинско правобранилаштво може давати мишљења у вези са правним питањима која су од значаја за рад, поступање и одлучивање органа и организација градске општине, а односе се на спречавање штетних имовинско-правних последица, које могу настати за органе и организације и то на иницијативу тих органа и организација.

Општински правобранилац општине Брус

Луkoвић Бранко, дипл правник
тел: 037/3150-206

Email: opstinskipravobranilac@brus.ls.gov.rs