Општинско веће

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које бира Скупштина општине, на период од четири године. Председник општине је председник Општинског већа. Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. Број чланова Општинског већа, које Скупштина општине бира на предлог председника општине, не може бити већи од 11.

Општинско веће:

 • предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина,
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине,
 • доноси одлуке о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године,
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине,
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе,

 

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону. Председник општине и Општинско веће редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине. Општинско веће чини 7 чланова, од којих су председник општине и заменик председника општине чланови Општинског већа по функцији.

Састав Општинског већа:

 1. Марија Тодоровић за члана Општинског већа општине Брус
 2. Игор Бабић  за члана Општинског  већа општине Брус
 3. Дејан Ђурић за члана Општинског  већа општине Брус
 4. Бобан Добродолац за члана Општинског  већа општине Брус
 5. Александар Миљаковић за члана Општинског  већа општине Брус

Чланови Општинског већа општине Брус бирају се на период од четири (4) године.