Општинска управа

Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник.

Начелник Општинске управе:

  • руководи радом Општинске управе,
  • доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи,
  • уз сагласност Општинског већа, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених у Општинској управи,
  • организује, координира и усмерава рад Општинске управе,
  • распоређује шефове одсека у Општинској управи,
  • решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица Општинске управе,
  • представља и заступа Општинску управу уколико ти послови Законом или одлуком Скупштине нису стављени у надлежност другог органа општине,
  • врши друге послове који су му законом, статутом и другим актима органа општине стављени у надлежност.

 

Општинска управа општине Брус има пет одсека и то:

1.Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове,

2. Одсек за друштвене делатности, привреду и локални економски развој,

3. Одсек за финансије, планирање и јавне набавке,

4. Одсек за урбанизам, грађевинарство, и имовинско правне послове,

5. Одсек за локалну пореску администрацију,

6.Одсек за инспекцијске послове и заштиту животне средине

   Списак службених лица општинске управе Брус који су овлашћени за решавање у управним стварима, односно вођење управног поступка и одлучивање о правима и обавезама физичких и правних лица. овде

   Списак службених лица општинске управе Брус који су овлашћени за вођење управног поступка и предузимање радњи пре доношења решења у управном поступку. овде

 

Начелник општинске управе:

Бобан Симић, дипломирани правник из Бруса

simicboban@brus.ls.gov.rs

Teлефон: 037-3150-176

 

Заменик начелника Општинске управе:

Горан Деспотовић, дипломирани правник из Бруса

E-mail: prihodibrus@gmail.com

Телефон: 037-315-0101