Обрасци за урбанизам и грађевинарство

Захтев за давање услова за израду пројекта парцелације/препарцелације или исправке граница суседних парцела

Пријава за озакоњење

Захтев за потврђивање пројекта парцелације_препарцелације

Захтев за издавање информације о локацији