Интерна ревизија општине Брус

   Обавља послове ревизије, и то ревизију успешног пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености; пружа савете руководству и запосленима, предлаже годишњи план ревизије; придржава се професионалних и етичких стандарда.

   Сачињава годишње и периодичне извшетаје за послове које реализује у извештајном периоду; помаже у идентификовању и процени ризичних области; спроводи ревизијске процедуре, идентификује и дефинише предмет ревизије, обавља разговоре, прегледа документацију, обађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену, саопштава резултате обављене ревизије путем писаних или усмених извештаја, пружа саветодавне услуге, смернице, обуке, помоћ и друге услуге у циљу побољшавања процеса управљања организацијом, управљања ризицима и друге послове у области интерне ревизије а по налогу корисника средстава.

  Сарађује и координира рад са екстерном ревизијом и присуствује седницама општинског већа.

 ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС

 ЕТИЧКИ КОДЕКС ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС

 

Интерни ревизор

Јована Михајловић Несторовић, мастер економиста

еmail: jovanamnestorovic@brus.ls.gov.rs

Tел: 037/3-150-179